Zdravotní pojišťovny 
Máme uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovny hradí klinické vyšetření nemocných, odběry biologického materiálu (kromě vyšetření CRP, moče a Strepttestu prováděných přímo v ordinaci), preventivní prohlídky a povinná očkování.  Dále přispívají na některá další očkování.

O akcích, při nichž pojišťovny přispívají např. na nepovinná očkování, se informujte na pobočce Vaší zdravotní pojišťovny.

Ceny výkonů, které zdravotní pojišťovny nehradí, najdete v odkazu CENÍK.

Zdravotní pojištění dítěte

S narozením dítěte je spojena i řada povinností rodičů. Jednou z nich je i povinnost přihlásit dítě ke zdravotnímu pojištění. Je to stanoveno zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Narození dítěte - pojištěnce s trvalým pobytem na území České republiky je povinen jeho zákonný zástupce nahlásit zdravotní pojišťovně do osmi dnů ode dne narození, a to té zdravotní pojišťovně, u které byla matka dítěte pojištěna v den jeho narození.

Tuto oznamovací povinnost by měl ujmout otec dítěte. Pokud je matka bez partnera, může o tuto službu v porodnici požádat sociální pracovnici. Nejprve je však nutné na magistrátu (místním úřadu) vyzvednout rodný list dítěte. Po předložení rodného listu vystaví pojišťovna Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrou kartičku pojištěnce). Zdravotní pojištění platí za dítě stát.

Pokud chcete zvolit jinou zdravotní pojišťovnu, může tak učinit zákonný zástupce až po přidělení rodného čísla k nejbližšímu prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.

Pokud dojde ke ztrátě průkazu zdravotního pojištění je nutné nahlásit ztrátu pojišťovně do osmi dnů od zjištěné ztráty. Stejně tak je nutno ohlásit změnu jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla pojištěnce a to do třiceti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Při změně zdravotní pojišťovny je zákonný zástupce dítěte povinen vrátit původní průkaz pojištěnce stávající zdravotní pojišťovně.

Registrace dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost

Pediatra pro své dítě je potřeba vybrat již během těhotenství. V posledních letech se rodí hodně miminek a tak se může stát, že někdy mohou být rodiče z kapacitních důvodů odmítnuti. Proto je vhodné se domluvit na převzetí děťátka do péče již několik týdnů až měsíců před porodem. Jméno praktického dětského lékaře budete muset nahlásit v porodnici.

Po propuštění z porodnice je potřeba neprodleně informovat dětského lékaře, že jste propuštěni a domluvit si termín prvního vyšetření. Během návštěvy je provedena registrace dítěte. Registrace je písemně stvrzená volba příslušného praktického dětského lékaře rodiči dítěte. Při registraci vyplní lékař s rodiči tiskopis, který se zakládá do zdravotní dokumentace dítěte a na jehož základě lékař informuje zdravotní pojišťovnu, u které je dítě evidováno, že se stal ošetřujícím lékařem dítěte. Svým podpisem rodič stvrzuje svobodnou volbu lékaře, a to minimálně na dobu tří měsíců. U novorozenců je možné po domluvě mezi lékaři přehlásit dítě k jinému pediatrovi za kratší dobu, pokud se změní místo pobytu matky s dítětem.
Vlastní zaregistrování je formalita, za kterou pacient nic neplatí.

Novou registraci je nutné provést při každé změně praktického lékaře. Po registraci je lékař povinen pozvat pacienta na tak zvanou vstupní prohlídku.

Lékař má právo odmítnout pacienta zaregistrovat v případě, že již naplnil kapacitu své kartotéky. 


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová