Druhy očkování 
Rozlišujeme následující druhy očkování:

Povinné očkování

které je regulováno a hrazeno státem. Cílem tohoto očkování je zabránit těžkým projevům infekčních onemocnění či dokonce úmrtí na ně, trvalým postižením po prodělané nemoci, zamezit šíření nákazy a vzniku epidemií.
Podle okolností, za kterých je očkování prováděno, se rozlišuje:

Pravidelné očkování

je celoplošné očkování dětí podle očkovacího kalendáře, jedná se o očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae B, infekční hepatidě B, spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Zvláštní očkování

je prováděno u osob vystavených riziku příslušné infekce

Mimořádné očkování

se provádí, vznikne - li nebezpečí epidemie nebo vyžadují-li to jiné důležité zdravotní okolnosti, například možnost nákazy novorozence po porodu. Mimořádné očkování nařídí hlavní hygienik České republiky nebo krajský hygienik s jeho souhlasem.

Očkování při cestách do zahraničí

se provádí podle celosvětového nařízení Světové zdravotnické organizace v závislosti na výskytu epidemií. V ČR se provádí očkování proti žluté zimnici před výjezdem do oblastí rovníkové Afriky a Jižní Ameriky. Toto očkování smí provádět pouze mezinárodně uznávané očkovací středisko, které vám zároveň vydá mezinárodní očkovací průkaz. Další očkování při zahraničních cestách již povinná nejsou a nejsou ani hrazená .

Očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách

zahrnuje očkování proti tetanu, které se provádí při úrazech a nehojících se ranách. Při pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým ze vztekliny se očkuje proti vzteklině.

Očkování na vlastní žádost

vedle povinného očkování, které je regulováno státem, je možné se nechat očkovat dobrovolně například proti pneumokokům, rotavirům, HPV infekci, chřipce, neštovicím, tuberkulóze, meningokokovým nákazám, virové hepatitidě typu A, klíšťové encefalitidě, břišnímu tyfu, choleře apod.
Dobrovolné očkování si musí každý pacient zaplatit sám. Přestože očkovací látky nejsou levné, jejich cena je zanedbatelná ve srovnání s možnými následky příslušného infekčního onemocnění, které mohou končit úmrtím nebo závažným trvalým postižením.
Díky změně legislativy mohou rodiče požádat o podání vakcíny proti pneumokokům a meningokokům v kojeneckém věku a HPV infekci u třináctiletých. Toto očkování je pak buď bezplatné nebo jen s částečným doplatkem, podle toho, kterou očkovací látku rodiče zvolí.


Ke každému očkování stačí souhlas jednoho rodiče/zákonného zástupce. Tento souhlas může být jen ústní. Lékař není povinen zjišťovat názor druhého rodiče. Pokud je však lékaři znám nesouhlas druhého rodiče/zákonného zástupce, nemůže očkování provést. O očkování v tomto případě musí rozhodnout soud na návrh rodiče. Po rozvodu manželství záleží na úpravě poměru rodičů k dítěti. 


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová